Biểu đồ cột

Biểu đồ cột là gì?

Biểu đồ cột là biểu đồ vẽ dữ liệu bằng cách sử dụng các cột hình chữ nhật để biểu thị tổng số quan sát trong dữ liệu của 1 danh mục. Biểu đồ cột có thể được hiển thị dưới dạng cột dọc, cột ngang, cột so sánh (nhiều cột sát nhau để so sánh giữa các giá trị) hoặc cột xếp chồng (cột chứa nhiều loại thông tin).

Biểu đồ cột thường được sử dụng trong phân tích tài chính để hiển thị dữ liệu. Khối lượng cổ phiếu là một dạng biểu đồ cột dọc thường được sử dụng. Biểu đồ tần suất là một ví dụ về biểu đồ cột được sử dụng trong phân tích thống kê, dùng để mô tả phân phối xác suất trong một số dữ liệu.

Hiểu về Biểu đồ cột

Mục đích của biểu đồ cột là truyền tải thông tin một cách nhanh chóng dưới dạng cột, hiển thị số lượng của một mục cụ thể. Trục tung của biểu đồ cột được gọi là trục y, trong khi trục hoành của biểu đồ cột được gọi là trục x.

When interpreting a bar graph, the length of the bars/columns determines the value as described on the y-axis.

The x-axis could be any variable, such as time, or the category that is being measured, such as earnings per share (EPS), revenue, and/or cash flow. In trading, bar graphs are often used to depict trading volume and will appear in a panel below a security’s price chart.

Khi diễn giải biểu đồ cột, độ dài của cột xác định giá trị thể hiện trên trục y.

Trục x có thể là bất kỳ biến nào, chẳng hạn như thời gian, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), doanh thu hoặc dòng tiền. Trong giao dịch chứng khoán, biểu đồ cột thường được sử dụng để mô tả khối lượng giao dịch và sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ giá của chứng khoán.

Tính năng của biểu đồ cột

Biểu đồ cột điển hình sẽ có nhãn hoặc tiêu đề, trục x, trục y, tỷ lệ hoặc số hiển thị trên trục và cột. Một số biểu đồ cũng có thể có chú thích những gì màu sắc khác nhau thể hiện, chẳng hạn như trong biểu đồ cột xếp chồng lên nhau.

Biểu đồ cột lý tưởng được dùng để so sánh hai hoặc nhiều giá trị, hoặc giá trị theo thời gian. Dữ liệu được hiển thị theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Biểu đồ cột đơn được sử dụng để thể hiện các giá trị rời rạc của một mục trong một danh mục. Ví dụ: biểu đồ cột có thể hiển thị số lượng nam giới với một đặc điểm nhất định cho các độ tuổi cụ thể. Giá trị rời rạc, hoặc số trường hợp trong đó một cá nhân có một đặc điểm nhất định, được hiển thị bằng cách thay đổi độ dài của cột. Nhiều trường hợp hơn có nghĩa là cột sẽ dài hơn và ít trường hợp hơn có nghĩa là cột sẽ ngắn hơn. Trong ví dụ trên, các cột khác nhau được thiết lập cho từng độ tuổi hoặc nhóm tuổi.

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ khối lượng cho biết khối lượng giao dịch tại mỗi ngày cụ thể. Trục x hiển thị ngày, trong khi cột kéo dài lên từ ngày đó cho biết khối lượng trên trục y.

Khi biểu đồ có điểm 0 được xác định rõ ràng và tập dữ liệu có cả giá trị âm và dương liên quan đến điểm này, các cột vẫn có thể được hiển thị. Các cột phía trên dòng 0 thường biểu thị các giá trị dương (kiểm tra tỷ lệ) trong khi các cột phía dưới dòng 0 thường hiển thị các giá trị âm.

Dữ liệu có thể được hiển thị theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Để chuyển hướng, trục x và trục y được đổi vị trí cho nhau.

Các dạng biểu đồ cột

Biểu đồ cột dạng nhóm

Biểu đồ cột dạng nhóm, hay còn được gọi là biểu đồ cột theo cụm, biểu thị các giá trị rời rạc cho nhiều mục trong cùng danh mục.

Biểu đồ cột có thể hiển thị số lượng cá thể, nam và nữ, với một đặc điểm nhất định cho các độ tuổi cụ thể. Tất cả trường hợp có thể được kết hợp vào một cột. Bên cạnh đó, các trường hợp có thể vẫn được tách biệt theo giới tính; một cột cho tất cả các trường hợp nam và một cột cho tất cả các cá thể nữ sẽ được đặt cạnh nhau cho từng độ tuổi hoặc nhóm tuổi.

Biểu đồ cột chồng

Biểu đồ cột chồng hay biểu đồ cột tổng hợp chia một tổng thành các phần. Những phần này thường được xác định bằng cách sử dụng các màu khác nhau cho mỗi phần. Trong ví dụ trên, tổng các trường hợp cho cả nam và nữ có thể được kết hợp thành một cột nhưng cột này có thể được chia thành nhiều phần được biểu thị bằng các màu khác nhau.

Các cột xếp chồng lên nhau yêu cầu chú giải hoặc ghi nhãn cụ thể để xác định những phần khác nhau đang hiển thị.

Biểu đồ cột trong phân tích kỹ thuật

Một số phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ cột. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), đây là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, minh họa sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Biểu đồ ngày của cổ phiếu Apple Inc. cho thấy ba loại biểu đồ cột.

Dọc bên phải là giá theo khối lượng, một dạng biểu đồ thanh ngang thể hiện sự phân bổ khối lượng dựa trên giá.

Dọc theo phần dưới cùng của biểu đồ, khối lượng được biểu thị dưới dạng cột dọc đại diện cho số lượng cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày.

Cuối cùng, biểu đồ MACD cho thấy sự phân tách giữa MACD và đường tín hiệu. Khi biểu đồ vượt qua đường 0, điều đó có nghĩa là MACD và đường tín hiệu đã cắt nhau, một số nhà giao dịch sử dụng động thái này làm tín hiệu giao dịch.

Hạn chế của biểu đồ cột

Biểu đồ cột là một cách để hiển thị thông tin. Do đó, cách dữ liệu được chọn để hiển thị có thể ảnh hưởng đến việc giải thích biểu đồ. Ví dụ: nếu tỷ lệ quá lớn được chọn, thì dữ liệu có thể có vẻ không đáng kể — trong khi thực tế, nó có thể rất quan trọng, nhưng tỷ lệ quá lớn như đã đề cập khiến sự so sánh trở nên không hợp lý.

Biểu đồ cột cũng có thể làm cho dữ liệu trông hấp dẫn trong khi nội dung có thể bị thiếu. Như với tất cả dữ liệu, hãy xác minh nguồn gốc của dữ liệu và đảm bảo rằng nó đến từ một nhóm hoặc mẫu đủ lớn.

Ví dụ: việc chỉ xem xét dữ liệu khối lượng cổ phiếu trong vài ngày không cung cấp nhiều thông tin. Tuy nhiên, việc xem xét khối lượng gần đây như thế nào so với khối lượng trong năm ngoái sẽ cung cấp cho nhà giao dịch kỹ thuật nhiều thông tin hơn để phân tích khối lượng.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG