Các yếu tố định giá công ty thượng nguồn

Tài sản chính của các công ty E&P là trữ lượng dầu và khí đốt của họ. Trữ lượng có thể được phân thành hai loại chính: trữ lượng đã được xác minh và chưa được xác minh. Trữ lượng đã được xác minh là số lượng (khối lượng) dầu hoặc khí tự nhiên có thể thu hồi được trong những năm tới từ các bể chứa đã biết, trong các điều kiện kinh tế và hoạt động hiện có. Trữ lượng chưa được xác minh có 2 loại. Trữ lượng tiềm năng (được gọi là trữ lượng 2P khi tổng hợp với trữ lượng đã được xác minh) có 50% xác suất lượng dự trữ sẽ cao hơn ước tính và 50% xác suất lượng dự trữ sẽ thấp hơn ước tính, theo định nghĩa kỹ thuật của Viện Dầu khí Mỹ. Trong khi đó, trữ lượng có thể có (được gọi là trữ lượng 3P khi tổng hợp với trữ lượng đã được chứng minh và trữ lượng khả năng) có 10% xác suất lượng dự trữ cao hơn ước tính và 90% xác suất lượng dự trữ sẽ thấp hơn ước tính.

Báo cáo trữ lượng và Định giá trữ lượng: Giá trị của một công ty E&P có thể được ước tính bằng cách tính toán giá trị hợp lý của trữ lượng công ty sở hữu, sau đó tổng hợp giá trị này với giá trị của các tài sản ròng khác trên bảng cân đối kế toán của công ty, giả sử những tài sản ròng đó được ấn định theo giá trị thị trường. Báo cáo trữ lượng, thường được tạo ra độc lập bởi các kỹ sư dầu khí, được sử dụng cho mục đích định giá. Các báo cáo này cung cấp tổng khối lượng khai thác dự kiến ​​từ các giếng, tính tổng khối lượng đó vào lợi ích sở hữu của công ty và ước tính giá cả, chi phí hoạt động và chi phí vốn trong tương lai. Về cơ bản, báo cáo trữ lượng là một mô hình chiết khấu dòng tiền (“DCF”) về trữ lượng của công ty, trên cơ sở trước thuế thu nhập và thường bao gồm giá trị hiện tại của thu nhập dự kiến ​​dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau.

Dưới đây là danh sách các mục chính khi xem xét báo cáo trữ lượng và các giả định cơ bản:

 • Bảng giá (dự báo giá hàng hóa) nào được sử dụng cho báo cáo dự trữ? (Lưu ý rằng các kỹ sư thường không đưa ảnh hưởng của công cụ phòng vệ giá hay công cụ phái sinh vào mô hình DCF của họ. Các dự báo có thể mang rủi ro nếu giá trung bình trên NYMEX thấp hơn đáng kể so với giá dầu và khí được sử dụng trong báo cáo dự trữ.)
 • Làm cách nào để so sánh khối lượng dự kiến với khối lượng sản xuất trong lịch sử? Nếu chúng khác nhau, hãy xác định lý do tại sao lại như vậy.
 • Trữ lượng chưa phát triển đã được xác minh (“PUDs”) có được đưa vào phân tích không? Trữ lượng khả năng và trữ lượng có thể có có trong dự báo không? Các giả định về chi phí khoan và chi tiêu vốn nào đã được sử dụng để xây dựng các dự báo liên quan đến PUDs?
 • Chi phí đóng và hủy các giếng có được xem xét không? Các khoản nợ liên quan đến chi phí đóng và cũng được gọi là nghĩa vụ hưu trí tài sản.

Định giá các công ty E&P: Các công ty E&P là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có quyền kiểm soát hạn chế đối với mức giá mà họ nhận được. Họ có thể thay đổi sản lượng và chi phí vốn của mình dựa trên kỳ vọng giá cả hiện tại và tương lai, và họ có thể phòng hộ hoạt động sản xuất của mình bằng cách sử dụng các công cụ thị trường tương lai. Như đã thảo luận trước đó, phương pháp DCF trong phương pháp định giá dựa trên thu nhập là một trong những phương pháp tiếp cận chính được sử dụng để đánh giá trữ lượng dầu và khí đốt của công ty E&P. Giá trị của các khoản dự trữ được đưa vào phương pháp định giá dựa trên Tài sản, và bảng cân đối kế toán của công ty E&P được hạch toán theo giá thị trường bằng phương pháp định giá dựa trên giá trị tài sản ròng.

Phương pháp định giá dựa trên giá thị trường cũng có thể là một phương pháp thích hợp để định giá một công ty E&P, tùy thuộc vào sự sẵn có của các công ty đại chúng tương tự hoặc các giao dịch M&A (ở cấp tài sản hoặc cấp tổ chức). Khi phân tích các số liệu tài chính trong lịch sử hoặc số liệu tài chính dự kiến ​​để sử dụng trong phương pháp định giá dựa trên giá thị trường, cần xem xét một số khía cạnh độc nhất liên quan đến vấn đề kế toán của các công ty E&P. Báo cáo tài chính của các công ty E&P được lập theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung có thể sử dụng phương pháp hạch toán thành tựu (chỉ được vốn hóa những chi phí liên quan đến trữ lượng đã được định vị) hoặc hạch toán toàn bộ chi phí cho trữ lượng dầu và khí đốt. Các phương pháp hạch toán này khác nhau trong việc xử lý các chi phí hoạt động cụ thể – như là chi phí thăm dò liên quan đến việc vận chuyển và giữ lại các tài sản chưa phát triển, chi phí thu thập và phân tích dữ liệu địa vật lý và địa chấn, cũng như chi phí khoan giếng thăm dò. Thay vì coi EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) là thước đo định giá chính cho các công ty E&P, các nhà phân tích thường xem xét EBITDAX, là EBITDA của một công ty trước chi phí thăm dò đối với phương pháp hạch toán về thành tựu. Đối với phương pháp hạch toán toàn bộ chi phí, chi phí thăm dò được tính vào khấu hao và hao tổn, do đó EBITDAX cân bằng 2 phương pháp.

Bước đầu tiên trong việc áp dụng phương pháp định giá dựa trên giá thị trường là việc lựa chọn các công ty làm tiêu chuẩn. Một số tiêu chí sàng lọc quan trọng như sau:

 • Quy mô (theo vốn hóa thị trường hoặc khối lượng dự trữ)
 • Hỗn hợp khí/dầu (tỷ lệ phần trăm trữ lượng hoặc sản lượng được thể hiện bằng khí tự nhiên so với dầu)
 • Tuổi thọ trữ lượng (trữ lượng đã được chứng minh chia cho sản lượng của năm trước hoặc năm hiện tại; còn được gọi là tỷ lệ trữ lượng trên sản lượng hoặc “R/P”)
 • Tỷ lệ PUDs trên tổng trữ lượng đã được chứng minh (một chỉ số cho thấy cơ sở trữ lượng đang tạo ra bao nhiêu EBITDAX)
 • Các khu vực / lưu vực hoạt động (ví dụ, các hoạt động trên bờ so với ngoài khơi; các khu vực địa lý cụ thể hoặc các bãi đá phiến)

Sau khi các công ty làm tiêu chuẩn đã được chọn, các chỉ số định giá sau đây có thể được xem xét:

 • Giá trị doanh nghiệp (“EV”) / trữ lượng được chứng minh (tức là EV / thùng dầu tương đương hay “BOE”)
 • EV / sản lượng hàng ngày
 • EV / EBITDAX

Do tần suất mua lại dự trữ và thoái vốn giữa các công ty E&P đại chúng có thể làm sai lệch các chỉ báo định giá. Ta nên sử dụng chỉ báo dự trữ, sản lượng và EBITDAX trong năm trước hoặc năm hiện tại để định giá. Tuy nhiên, việc phát triển các số liệu của năm trước hoặc năm hiện tại thường đòi hỏi rất nhiều thời gian để xem xét các thông cáo báo chí và các nguồn thông tin khác.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG