Cổ phiếu ưu đãi khác gì với cổ phiếu phổ thông?

Có nhiều điểm khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông. Sự khác biệt chính là cổ phiếu ưu đãi thường không trao cho cổ đông quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu phổ thông thì có, thường ở mức một phiếu biểu quyết trên mỗi cổ phiếu sở hữu. Nhiều nhà đầu tư biết nhiều về cổ phiếu phổ thông hơn là về cổ phiếu ưu đãi. 

Cả hai loại cổ phiếu đều đại diện cho một phần quyền sở hữu trong một doanh nghiệp và cả hai đều là công cụ mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để cố gắng thu lợi từ những thành công trong tương lai của doanh nghiệp. 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

  • Sự khác biệt chính giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết cho cổ đông trong khi cổ phiếu phổ thông thì có. 
  • Cổ đông ưu đãi có quyền ưu tiên hơn về mặt thu nhập của doanh nghiệp, nghĩa là họ được trả cổ tức trước cổ đông phổ thông. 
  • Cổ đông phổ thông xếp cuối cùng khi nói đến tài sản của doanh nghiệp, có nghĩa là họ sẽ được thanh toán sau chủ nợ, trái chủ và cổ đông ưu đãi. 

Cổ phiếu ưu đãi 

Một điểm khác biệt chính so với cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết. Vì vậy, khi một doanh nghiệp bầu chọn hội đồng quản trị hoặc biểu quyết bất kỳ hình thức chính sách nào, các cổ đông ưu đãi sẽ không có tiếng nói trong doanh nghiệp. Trên thực tế, cổ phiếu ưu đãi có chức năng tương tự như trái phiếu vì với cổ phiếu ưu đãi, các nhà đầu tư thường được đảm bảo một khoản cổ tức cố định vĩnh viễn. 

Lợi tức cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính bằng số đô la của cổ tức chia cho giá của cổ phiếu. Điều này thường dựa trên mệnh giá trước khi cổ phiếu ưu đãi được chào bán. Nó thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá thị trường hiện tại sau khi bắt đầu giao dịch. Điều này khác với cổ phiếu phổ thông, có cổ tức thay đổi được công bố bởi hội đồng quản trị và không bao giờ được đảm bảo. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hoàn toàn không chia cổ tức cho cổ phiếu phổ thông. 

Giống như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi cũng có mệnh giá chịu ảnh hưởng bởi lãi suất. Khi lãi suất tăng, giá trị của cổ phiếu ưu đãi giảm và ngược lại. Tuy nhiên, với cổ phiếu phổ thông, giá trị của cổ phiếu được điều chỉnh bởi cung và cầu của những người tham gia thị trường. 

Trong một đợt thanh lý, các cổ đông ưu đãi có quyền yêu cầu lớn hơn đối với tài sản và thu nhập của doanh nghiệp. Điều này đúng trong thời kỳ tốt đẹp của doanh nghiệp khi doanh nghiệp dư thừa tiền mặt và quyết định phân phối tiền cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức. Cổ tức của loại cổ phiếu này thường cao hơn so với cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi cũng được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông, vì vậy nếu doanh nghiệp không trả cổ tức, thì trước tiên doanh nghiệp phải thanh toán bất kỳ khoản nợ nào cho cổ đông ưu đãi trước khi thanh toán cho cổ đông phổ thông. 

Không giống như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi cũng có tính năng cho phép tổ chức phát hành có quyền mua lại cổ phiếu từ thị trường sau một thời gian được xác định trước. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu ưu đãi thực sự có cơ hội để bán lại những cổ phiếu này cho tổ chức phát hành với tỷ lệ mua lại chênh lệch đáng kể so với giá mua của họ. Thị trường cổ phiếu ưu đãi thường dự đoán các đợt mua lại và giá có thể được hô cao cho phù hợp. 

Cổ phiếu phổ thông 

Cổ phiếu phổ thông đại diện cho cổ phần sở hữu trong một doanh nghiệp và là loại cổ phiếu mà hầu hết mọi người đầu tư. Khi mọi người nói về cổ phiếu, họ thường đề cập đến cổ phiếu phổ thông. Trên thực tế, phần lớn cổ phiếu được phát hành theo hình thức này. 

Cổ phiếu phổ thông đại diện cho một yêu cầu về lợi nhuận (cổ tức) và được trao quyền biểu quyết. Các nhà đầu tư thường nhận được một phiếu bầu trên mỗi cổ phiếu sở hữu để bầu ra các thành viên hội đồng quản trị, những người giám sát các quyết định quan trọng của ban lãnh đạo. Do đó, cổ đông có khả năng thực hiện quyền kiểm soát đối với các vấn đề quản lý và chính sách của doanh nghiệp, so với các cổ đông ưu đãi. 

Cổ phiếu phổ thông có xu hướng tăng giá hơn trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Đây cũng là loại cổ phiếu mang lại tiềm năng thu lợi dài hạn lớn nhất. Nếu một doanh nghiệp hoạt động tốt, giá trị của cổ phiếu phổ thông có thể tăng lên. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, giá trị của cổ phiếu cũng sẽ đi xuống. 

Lưu ý: Cổ phiếu phổ thông đầu tiên được phát hành bởi The Dutch East India Company vào năm 1602. 

Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cố định, nhưng cổ phiếu phổ thông không có đặc quyền này. 

Yêu cầu về doanh thu và lợi nhuận của một doanh nghiệp là quan trọng nhất trong thời gian mất khả năng thanh toán. Cổ đông phổ thông đứng hàng cuối cùng đối với tài sản của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là khi doanh nghiệp phải thanh lý và thanh toán cho tất cả các chủ nợ và trái chủ, các cổ đông phổ thông sẽ nhận phần còn lại sau khi các cổ đông ưu đãi được thanh toán hết. 

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG