Khác biệt giữa Doanh thu và Lợi nhuận

Doanh thu so với Lợi nhuận: Tổng quan

Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của một doanh nghiệp. Lợi nhuận, thường được gọi là lợi nhuận ròng hoặc dòng dưới cùng (bottom line), là thu nhập còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, các khoản nợ, các dòng thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp.
  • Doanh thu, còn được gọi đơn giản là “doanh số bán hàng”, không khấu trừ bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận là thu nhập còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, các khoản nợ, các dòng thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.
  • Trong khi cả doanh thu và lợi nhuận đều đề cập đến số tiền mà một doanh nghiệp kiếm được, thì một doanh nghiệp có thể có doanh thu nhưng lại bị lỗ.

Doanh thu

Doanh thu thường được gọi là dòng trên cùng (top line) vì nó nằm ở đầu báo cáo kết quả kinh doanh. Doanh thu là thu nhập mà một doanh nghiệp tạo ra trước khi trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào.

Ví dụ, số tiền mà một nhà bán lẻ giày kiếm được từ việc bán giày của mình trước khi hạch toán bất kỳ khoản chi phí nào là doanh thu của họ. Thu nhập không được coi là doanh thu nếu doanh nghiệp có thu nhập từ các khoản đầu tư hoặc từ một doanh nghiệp con. Lý do là vì các khoản thu nhập đó không đến từ việc bán giày. Các dòng thu nhập bổ sung và các loại phí tổn khác nhau được hạch toán riêng.

Lợi nhuận

Lợi nhuận còn được gọi là thu nhập ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh. Nhưng hầu hết mọi người thường biết nó như là dòng cuối cùng. Có nhiều biến thể của lợi nhuận trên báo cáo thu nhập được sử dụng để phân tích hoạt động của một doanh nghiệp.

Nhưng cũng có những tỷ suất lợi nhuận khác giữa dòng trên cùng (doanh thu) và dòng dưới cùng (lợi nhuận ròng). Ví dụ, thuật ngữ lợi nhuận có thể xuất hiện trong bối cảnh lợi nhuận gộp và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, là những bước trên con đường đạt được lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận gộp là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (Cost Of Goods Sold), là các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa bán ra trong một doanh nghiệp. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp cùng với chi phí nhân công trực tiếp được sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là lợi nhuận gộp trừ đi tất cả các chi phí cố định và chi phí biến đổi khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như tiền thuê nhà, chi phí điện nước và tiền lương.

Sự khác biệt chính

Khi hầu hết mọi người đề cập đến lợi nhuận của một doanh nghiệp, họ không đề cập đến lợi nhuận gộp hay lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, mà là thu nhập ròng. Đây là những gì còn lại sau các phí tổn hoặc lợi nhuận ròng. Hãy nhớ rằng một doanh nghiệp có thể tạo ra doanh thu nhưng có thể vẫn bị lỗ tại cùng một thời điểm.

Hãy cùng xem xét các số liệu của J.C. Penney cho năm 2017, kết thúc vào ngày 03 tháng 2 năm 2018. Doanh nghiệp đã lỗ 116 triệu đô la, mặc dù đạt doanh thu 12,5 tỷ đô la. Lỗ thường xảy ra khi các khoản nợ hoặc chi phí vượt quá thu nhập, như trường hợp của J.C. Penney.

Ví dụ về Doanh thu so với Lợi nhuận

Dưới đây là các số liệu và phần báo cáo thu nhập của J.C. Penney mà chúng tôi đã đề cập ở trên.

  • Doanh thu hoặc Tổng doanh số bán hàng ròng: 12,50 tỷ đô la
  • Lợi nhuận gộp: 4,33 tỷ đô la (tổng doanh thu là 12,50 tỷ đô la – giá vốn hàng bán là 8,17 tỷ đô la)
  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 116 triệu đô la (trừ tất cả các chi phí cố định và chi phí biến đổi khác liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, điện nước và tiền lương)
  • Lợi nhuận hoặc Thu nhập ròng: -116 triệu đô la (lỗ).

Cân nhắc đặc biệt

Doanh thu dồn tích giống như doanh thu chưa được chuyển thành tiền mặt, là doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng chưa phải trả tiền.

Đây là một ví dụ giả định để chứng minh doanh thu dồn tích. Giả sử một doanh nghiệp bán các vật dụng với giá 5 đô la mỗi vật dụng với kỳ hạn 30 ngày cho tất cả khách hàng của mình và bán được 10 vật dụng vào tháng Tám. Vì doanh nghiệp lập hóa đơn cho khách hàng của mình theo kỳ hạn 30 ngày, khách hàng của doanh nghiệp đó sẽ không phải thanh toán cho đến 30 ngày sau, hoặc vào ngày 30 tháng 9. Do đó, doanh thu của tháng 8 sẽ được coi là doanh thu dồn tích cho đến khi doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán từ khách hàng.

Từ quan điểm kế toán, doanh nghiệp sẽ ghi nhận 50 đô la doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 50 đô la doanh thu dồn tích như một tài sản trên bảng cân đối kế toán. Khi doanh nghiệp thu được 50 đô la, tài khoản tiền mặt trên báo cáo thu nhập tăng lên, tài khoản doanh thu dồn tích giảm và 50 đô la trên báo cáo thu nhập không thay đổi.

Lưu ý: Doanh thu dồn tích không giống với doanh thu chưa thực hiện. Trên thực tế, chúng thực sự đối lập với nhau.

Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền khách hàng trả trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa được giao. Nếu một doanh nghiệp yêu cầu trả trước cho hàng hóa của mình, thì doanh nghiệp đó sẽ ghi nhận doanh thu là chưa thực hiện và sẽ không ghi nhận doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho đến kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

Câu hỏi thường gặp về Doanh thu so với Lợi nhuận

Lợi nhuận có thể cao hơn doanh thu không?

Doanh thu nằm ở đầu báo cáo thu nhập của một doanh nghiệp, khiến nó trở thành dòng trên cùng. Mặt khác, lợi nhuận được coi là dòng dưới cùng. Lợi nhuận thấp hơn doanh thu vì đã bị trừ đi các khoản chi phí và nợ phải trả.

Doanh thu có giống với doanh số bán hàng không?

Doanh thu thường được gọi là doanh số bán hàng. Nhưng doanh thu là bất kỳ khoản thu nhập nào mà một doanh nghiệp tạo ra trước khi trừ đi các chi phí trong khi doanh số bán hàn là những gì doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng của mình.

Cái nào quan trọng hơn, Lợi nhuận hay Doanh thu?

Khi cả hai đều quan trọng, lợi nhuận cho ta một bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Đó là bởi vì các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp và các chi phí khác như tiền lương đã được hạch toán khi tính lợi nhuận của doanh nghiệp.

Doanh thu bao nhiêu là có Lợi nhuận?

Lợi nhuận là bất cứ thứ gì còn lại từ doanh thu sau khi một doanh nghiệp hạch toán các khoản chi phí, các khoản nợ, thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

Điểm mấu chốt

Doanh thu và lợi nhuận là hai con số rất quan trọng được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong khi doanh thu được gọi là dòng trên cùng, thì lợi nhuận của một doanh nghiệp được gọi là dòng dưới cùng. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng mặc dù hai số liệu này rất quan trọng để xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư, nhưng doanh thu là thu nhập mà một doanh nghiệp tạo ra mà không tính đến chi phí. Nhưng khi xác định lợi nhuận của nó, bạn phải tính đến tất cả các chi phí mà một doanh nghiệp có bao gồm tiền lương, các khoản nợ, thuế và các chi phí khác.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG