Lợi nhuận trung bình

Lợi nhuận trung bình là gì?

Lợi nhuận trung bình là giá trị trung bình của một chuỗi lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định. Lợi nhuận trung bình được tính giống như cách tính trung bình đơn giản cho bất kỳ bộ số nào: Các số sẽ được cộng lại với nhau thành một tổng duy nhất, và sau đó tổng được chia cho số lượng các số trong tập hợp.

Các ý chính

  • Lợi nhuận trung bình là giá trị trung bình của một chuỗi lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định.
  • Lợi nhuận trung bình có thể giúp đo lường hiệu suất trong quá khứ của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư
  • Lợi nhuận trung bình không giống như lợi nhuận hàng năm vì nó bỏ qua lãi kép.
  • The geometric average is always lower than the average return.

Hiểu về lợi nhuận trung bình

Có 1 số cách tính lợi nhuận trung bình. Đối với lợi nhuận trung bình số học, người ta lấy tổng các khoản lợi nhuận và chia nó cho số lượng khoản lợi nhuận.

Lợi nhuận trung bình cung cấp cho bạn thông tin lợi nhuận của một cổ phiếu hoặc danh mục trong quá khứ. Lợi nhuận trung bình không giống như lợi nhuận hàng năm vì nó bỏ qua lãi kép.

Ví dụ về lợi nhuận trung bình

Một ví dụ về lợi nhuận trung bình là giá trị trung bình số học đơn giản. Giả sử một khoản đầu tư sinh lời mỗi năm trong khoảng thời gian 5 năm theo thứ tự sau: 10%, 15%, 10%, 0% và 5%. Để tính lợi nhuận trung bình cho khoản đầu tư trong khoảng thời gian 5 năm này, 5 khoản lợi nhuận hàng năm được cộng lại với nhau và sau đó chia cho 5. Ta ra được kết quả lợi nhuận trung bình hàng năm là 8%.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ thực tế. Cổ phiếu của Wal-Mart đã tăng 9.1% vào năm 2014, giảm 28.6% vào năm 2015, tăng 12.8% vào năm 2016, tăng 42.9% vào năm 2017 và giảm 5.7% vào năm 2018. Lợi nhuận trung bình của Wal-Mart trong 5 năm đó là 6.1% ( 30.5% chia cho 5 năm ).

Tính toán lợi nhuận từ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng đơn giản là một hàm của số dư đầu và cuối. Nó được tính bằng cách lấy giá trị đầu trừ đi giá trị cuối và sau đó chia cho giá trị đầu. Công thức tính như sau:

Tỷ lệ tăng trưởng = (BV-EV)/BV

Trong đó

BV = Giá trị đầu

EV = Giá trị cuối

Ví dụ: Nếu bạn đầu tư 10,000 đô la vào một công ty và giá cổ phiếu tăng từ 50 đô la lên 100 đô la, lợi nhuận có thể được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa 100 đô la và 50 đô la rồi chia cho 50 đô la. Đáp án ra được là 100%, có nghĩa là bây giờ bạn có 20,000 đô la.

Lưu ý quan trọng: Lợi nhuận trung bình đơn giản là một phép tính dễ dàng, nhưng nó không thực sự chính xác lắm. Để tính toán lợi nhuận chính xác hơn, các nhà phân tích và các nhà đầu tư thường sử dụng trung bình nhân hoặc tỷ lệ hoàn vốn gia quyền bằng tiền.

Các phương pháp khác bên cạnh lợi nhuận trung bình

Trung bình nhân

Khi xem xét lợi nhuận trung bình trong lịch sử, trung bình nhân được xem là một phép tính chính xác hơn. Giá trị trung bình nhân luôn thấp hơn lợi nhuận trung bình. Một lợi ích của việc sử dụng giá trị trung bình nhân là bạn sẽ không cần biết số tiền đầu tư thực tế. Phép tính tập trung hoàn toàn vào các số liệu lợi nhuận và đưa ra so sánh ngang hàng khi xem xét hiệu suất của hai hoặc nhiều khoản đầu tư trong các khoảng thời gian khác nhau.

Lợi nhuận trung bình nhân đôi khi được gọi là lợi suất gia trọng thời gian (TWR) vì nó loại bỏ các tác động làm sai lệch tỷ lệ tăng trưởng, được tạo ra bởi các dòng tiền vào và ra tài khoản theo thời gian.

Tỷ lệ hoàn vốn gia quyền bằng tiền (MWRR)

Tỷ lệ hoàn vốn gia quyền bằng tiền (MWRR) được kết hợp giữa quy mô và thời gian của các dòng tiền, khiến nó trở thành một thước đo hiệu quả cho lợi nhuận trên danh mục đầu tư được nhận tiền gửi, tái đầu tư cổ tức, được trả lãi hoặc đã rút tiền.

Tỷ lệ hoàn vốn gia quyền bằng tiền tương đương với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) trong đó giá trị hiện tại ròng bằng không.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG