Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu – Required Rate of Return

Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu (RRR) là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu (RRR) là mức lợi nhuận tối thiểu mà nhà đầu tư sẽ chấp nhận để sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp, như là sự bù đắp cho một mức rủi ro nhất định liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu đó. RRR cũng được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp để phân tích khả năng sinh lời của các dự án đầu tư tiềm năng.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

  • Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu là mức lợi nhuận tối thiểu mà nhà đầu tư sẽ chấp nhận để sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp, để bù đắp cho họ đối với một mức rủi ro nhất định.
  • Để tính toán chính xác RRR và tăng hiệu dụng của nó, nhà đầu tư cũng phải xem xét chi phí sử dụng vốn của mình, lợi nhuận có được từ các khoản đầu tư cạnh tranh khác và lạm phát.
  • RRR là tỷ lệ sinh lợi tối thiểu chủ quan; điều này có nghĩa là một người về hưu sẽ có mức chấp nhận rủi ro thấp hơn và do đó chấp nhận lợi nhuận nhỏ hơn so với một nhà đầu tư mới tốt nghiệp đại học và có thể có khẩu vị rủi ro cao hơn.

RRR cũng được biết đến như là tỷ lệ ngưỡng (ngưỡng thu hồi vốn); tương tự như RRR, tỷ lệ ngưỡng biểu thị mức đền bù thích hợp cần thiết cho mức độ rủi ro hiện tại. Các dự án rủi ro cao hơn thường có tỷ lệ ngưỡng hoặc RRR cao hơn so với những dự án ít rủi ro hơn.

Hai phương pháp để tính toán Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu 

Có nhiều cách để tính toán tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu – hoặc sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức (Dividend Discount Model ) hoặc mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model). Việc lựa chọn mô hình để tính toán RRR phụ thuộc vào tình huống mà nó đang được sử dụng.

Tính toán Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu bằng cách sử dụng Mô hình chiết khấu cổ tức

Nếu một nhà đầu tư đang xem xét việc mua cổ phần của một doanh nghiệp trả cổ tức, thì mô hình chiết khấu cổ tức là lý tưởng. Một biến thể phổ biến của mô hình chiết khấu cổ tức còn được gọi là Mô hình tăng trưởng Gordon.

Mô hình chiết khấu cổ tức tính RRR cho vốn chủ sở hữu của một cổ phiếu trả cổ tức bằng cách sử dụng giá cổ phiếu hiện tại, mức trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự báo. Công thức như sau:

RRR = (Chi trả cổ tức dự kiến ​​/ Giá cổ phiếu) + Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự báo

Để tính toán RRR bằng cách sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức:

  1. Lấy mức trả cổ tức dự kiến ​​chia cho giá cổ phiếu hiện tại.
  2. Cộng kết quả nhận được vào tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự báo.

Tính toán Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu bằng cách sử dụng Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Một cách khác để tính RRR là sử dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), thường được các nhà đầu tư sử dụng cho các cổ phiếu không trả cổ tức.

Mô hình CAPM tính toán RRR sử dụng beta của một tài sản. Beta là hệ số rủi ro của việc nắm giữ. Nói cách khác, beta cố gắng đo lường mức độ rủi ro của cổ phiếu hoặc khoản đầu tư theo thời gian. Cổ phiếu có betas lớn hơn 1 được coi là rủi ro hơn so với thị trường tổng thể (thường được biểu thị bằng chỉ số vốn chủ sở hữu chuẩn, chẳng hạn như S&P 500 ở Mỹ hoặc TSX Composite ở Canada), trong khi cổ phiếu có betas nhỏ hơn 1 được coi là ít rủi ro hơn so với thị trường tổng thể.

Công thức này cũng sử dụng tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, thường là lợi tức của Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn. Biến cuối cùng là tỷ suất sinh lợi thị trường, thường là lợi nhuận hàng năm của chỉ số S&P 500. Công thức cho RRR sử dụng mô hình CAPM như sau:

RRR = Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro + Beta X (Tỷ suất sinh lợi thị trường – Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro)

Để tính toán RRR bằng CAPM:

  1. Lấy tỷ suất sinh lợi thị trường trừ đi tỷ suất sinh lợi phi rủi ro.
  2. Nhân kết quả trên với hệ số beta chứng khoán.
  3. Cộng kết quả nhận được vào lãi suất phi rủi ro để xác định tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu.

Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu cho biết điều gì?

Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu là một khái niệm chính trong định giá vốn cổ phần và tài chính doanh nghiệp. Đây là một số liệu khó xác định do các mục tiêu đầu tư khác nhau và khả năng chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp. Sự ưa thích rủi ro-lợi nhuận, khả năng lạm phát và cấu trúc vốn của doanh nghiệp đều có vai trò trong việc xác định tỷ lệ yêu cầu của chính doanh nghiệp. Mỗi yếu tố trong số các yếu tố này và những yếu tố khác đều có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị nội tại của chứng khoán.

Đối với các nhà đầu tư sử dụng công thức CAPM, tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu đối với một cổ phiếu có hệ số beta cao so với thị trường phải có RRR cao hơn. RRR cao hơn so với các khoản đầu tư khác có betas thấp là cần thiết để bù đắp cho các nhà đầu tư về mức độ rủi ro gia tăng liên quan đến việc đầu tư vào cổ phiếu có beta cao hơn.

Nói cách khác, RRR một phần được tính bằng cách cộng phần bù rủi ro vào tỷ suất sinh lợi phi rủi ro dự kiến ​​để tính đến sự biến động gia tăng và rủi ro tiếp theo.

Đối với các dự án đầu tư vốn, RRR rất hữu ích trong việc xác định xem nên theo đuổi dự án này hay dự án khác. RRR là những gì cần thiết để quyết định tiến hành dự án mặc dù một số dự án có thể không đáp ứng RRR nhưng có lợi ích nhất về lâu dài cho doanh nghiệp.

Để tính toán chính xác RRR và làm cho nó có ý nghĩa hơn, nhà đầu tư cũng phải xem xét chi phí sủ dụng vốn vốn của họ, cũng như lợi nhuận có được từ các khoản đầu tư cạnh tranh khác. Ngoài ra, lạm phát cũng phải được đưa vào phân tích RRR để có được tỷ suất sinh lợi thực tế (hoặc được điều chỉnh theo lạm phát).

Ví dụ về Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu sử dụng Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)

Một doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ trả cổ tức hàng năm là 3 đô la vào năm tới và cổ phiếu của doanh nghiệp hiện đang giao dịch ở mức 100 đô la một cổ phiếu. Doanh nghiệp đã đều đặn nâng cổ tức mỗi năm với tốc độ tăng trưởng 4%.

RRR = 7% hoặc ((3 đô la cổ tức dự kiến ​​/ 100 đô la cho mỗi cổ phiếu) + tỷ lệ tăng trưởng 4%)

Ví dụ về Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu sử dụng Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), RRR có thể được tính toán bằng cách sử dụng hệ số beta của chứng khoán, hoặc hệ số rủi ro, cũng như lợi tức vượt quá mà việc đầu tư vào cổ phiếu trả theo tỷ lệ phi rủi ro (được gọi là phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu) .

Giả sử:

  • Lãi suất phi rủi ro hiện tại là 2% cho Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn.
  • Tỷ lệ lợi nhuận trung bình dài hạn của thị trường là 10%.

Giả sử Doanh nghiệp A có hệ số beta là 1,50, có nghĩa là nó rủi ro hơn so với thị trường tổng thể (có hệ số beta là 1).

Để đầu tư vào Doanh nghiệp A, RRR = 14% hoặc (2% + 1,50 X (10% – 2%))

Doanh nghiệp B có hệ số beta là 0,50, điều này ngụ ý rằng doanh nghiệp này ít rủi ro hơn so với thị trường chung.

Để đầu tư vào Doanh nghiệp B, RRR = 6% hoặc (2% + 0,50 X (10% – 2%))

Do đó, một nhà đầu tư đánh giá giá trị của việc đầu tư vào Doanh nghiệp A so với Doanh nghiệp B sẽ yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận cao hơn đáng kể từ Doanh nghiệp A vì hệ số beta của nó cao hơn nhiều.

Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu so với Chi phí sủ dụng vốn

Mặc dù tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu được sử dụng trong các dự án lập ngân sách vốn, RRR không phải là mức lợi tức tương ứng cần thiết để trang trải chi phí sử dụng vốn. Chi phí sử dụng vốn là lợi tức tối thiểu cần thiết để trang trải chi phí nợ và phát hành vốn cổ phần  để huy động vốn cho dự án. Chi phí sử dụng vốn là lợi tức thấp nhất cần thiết để tính đến cấu trúc vốn. RRR phải luôn cao hơn chi phí sử dụng vốn.

Giới hạn của Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu 

Tính toán RRR không ảnh hưởng đến khả năng lạm phát do giá tăng cao sẽ bào mòn lợi nhuận có được từ đầu tư. Tuy nhiên, khả năng lạm phát là chủ quan và có thể sai.

Ngoài ra, RRR sẽ khác nhau giữa các nhà đầu tư với các mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Một người về hưu sẽ có khả năng chấp nhận rủi ro thấp hơn một nhà đầu tư mới tốt nghiệp đại học. Do đó, RRR là tỷ lệ lợi nhuận chủ quan.

RRR không ảnh hưởng đến tính thanh khoản của một khoản đầu tư. Nếu một khoản đầu tư không thể được bán trong một khoảng thời gian, thì một chứng khoán có thể sẽ mang rủi ro cao hơn một chứng khoán khác có tính thanh khoản cao hơn.

Ngoài ra, việc so sánh các cổ phiếu trong các ngành khác nhau có thể khó khăn do rủi ro hoặc hệ số beta sẽ khác nhau. Như với bất kỳ tỷ lệ hoặc chỉ số tài chính nào, tốt nhất nên sử dụng nhiều tỷ lệ trong phân tích khi xem xét các cơ hội đầu tư.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG